KLUBLOVE

§ 1.

Klubbens navn: Sydjysk Sportsrideklub

Fork: SJS

Klubbens hjemsted er: Kolding Kommune

Klubbens Stiftelsesdato: 12/1-2011


§ 2.

Formål:Klubbens formål er at skabe et dejligt og spændende ridemiljø, udbrede samspillet mellem hest og menneske, samt at tilskynde folk i alle aldre til oplæring i hestens røgt og pleje. Et sted hvor alle kan mødes i et aktivt fritidsliv.


§ 3.

DRF: Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund, under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.


§ 4.

Medlemmer: I rideklubben kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog §8. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter, og har ikke stemmeret. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.


§ 4 A.

Æresmedlemmer: Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.


§ 5.

Hæftelse: Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.


§ 6 A.

Karantæne: Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 udelukkelse måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.


§ 6 B.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.


§ 6 C.

I det af §6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved Skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).


§ 7.

Kontingent: Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingentet forud en gang årligt og er forfalden til betaling den 31. januar, dog er det muligt for nye medlemmer som indmeldes for en kortere periode (evt. grundet skolegang på Hansenberg) eller indmeldes sidst på året, at få udregnet en særskilt pris – dog ikke mindre end kontingentet pr. medlem til DRF og distriktet, således klubbens omkostninger her er dækket ind.

Er kontingentet ikke betalt senest 14 dg. efter forfaldsdato, sendes en rykker, pålagt et gebyr. Derpå sendes endnu en rykker inkl. Advarsel om medlemsophør, dette sker 14 dg. efter 1. rykker.

Er betalingen stadig ikke fundet sted efter endnu 14. dg. kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige gebyrer og satser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.


§ 8.

Bestyrelse: Klubbens anliggender varetages af en bestyrelses på 5 medlemmer, der alle er fyldt 18 år, samt har amatørstatus.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen. Desuden 2 kritiske revisorer, og 2 suppleanter. 1. suppleanten deltager aktivt i Bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig selv på 1. bestyrelsesmøde, med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer, dog ikke formand og kasserer samtidig.

Dette aftales på 1. bestyrelsesmøde. I tilfælde af vakance af formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakance, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelses-medlem som medlem, ikke nødvendigvis som formandspost i udvalget. De øvrige medlemmer til udvalgene vælges af generalforsamlingen og indgår ikke nødvendigvis i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Indstilling til de enkelte udvalg skal så vidt muligt ske fra de medlemmer, der tilhører det pågældende interesseområde.

I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder 1. suppleanten i udvalget. Udvalgsmedlemmer sidder som udgangspunkt for 1 og 2 år ad gangen ligeligt fordelt. Dette vedtages ved første udvalgsmøde efter generalforsamlingen,evt. ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.


§ 9.

Møder i best.: Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov, eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Status fra kassereren
 4. Rapport fra udvalgene
 5. Evt.

Bestyrelsesmøderne afholdes rullende over ugedagene og der tilstræbes, at møderne afvikles indenfor aftalt tidsramme.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald, næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.


§ 10.

Prokura: Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/-næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11.

Der bør ikke meddeles eneprokura.


§ 11.

Generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel .Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: (forslag refererer til § 8)

Valg af dirigent.

 1. Bestyrelsen aflægger beretning.
 2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Samt 2 revisorer
 8. Repræsentanter til øvrige udvalg
 9. Evt.

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og § 15.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B og 6 C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 12.

Lovændring: Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.


§ 13.

Regnskabsår: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.


§ 14.

Ekstraordinær generalforsamling: Indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.


§ 15.

Opløsning: Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Ved evt. opløsning bestemmer den siddende bestyrelse, hvem der skal modtage de martrielle aktiver. De økonomiske aktiver tilfalder Hestens værn, gammel hovedgade 8, 2970 Hørsholm.

Hvert bestyrelsesmedlems underskrift:

FORMAND: _______________________

SEKRETÆR: _______________________

NÆSTFORMAND: ________________________

KASSERER: ___________________________

BESTYRELSESMEDLEM: ________________________


Stævne-/sportudvalg.


Udvalget varetager følgende forhold:

Planlægning af klubbens stævneaktiviteter hvad angår trænings- og klubstævner.

Sæsonens program, herunder økonomien, skal forelægges for og godkendes af bestyrelsen.

Afvikling af trænings- og klubstævner, herunder for det enkelte stævne bl.a.:

Fastlæggelse af klasser. Udarbejdelse af propositioner.

Tidsplan for anmeldelsestidspunkter m.m.

Eventuel invitation af andre klubber.

Rekvisition af anmeldelsesblanketter evt. tilmeldingslister.

Indskud – evt. startafgift. Stævneprogram.

Stævneleder og andre officials.

Sløjfer og præmier (foderchecks i forbindelse med klubbens kasserer).

Elevheste til rådighed i samarbejde med etablissementsudvalget.

Klargøring af dressur- og springbaner.

Tilskuerforhold og entre.


Planlægning og koordination af ”udenbys” stævnedeltagelse. Dette jf. DRF’s stævne-kalender og terminer for distrikts stævner. Tilrettelæggelse efter klubbens målsætning og rytternes kvalifikationer og under hensyntagen til bl.a. den mindst mulige for rytterne.

Gennemførelse af udenbys stævnedeltagelse, herunder rettidig afgivelse af anmeldelsesblanketter, tilrettelæggelse af hestetransporter, udpegning af evt. holdleder.

Beriderens faglige bistand ved større klubdeltagelse skal ske efter samråd med etablissementsudvalget.

Evt. vandrepræmie til rådighed for klubstævner, herunder inddragelse fra sidste præmietager, indgravering samt udarbejdelse – evt. ændringer –af statutter.

Kontrol med evt. holderhvervede præmier.

Føring af placerings-/kvalifikationskartotek for klubbens ryttere.

Herunder meddelelser til forbund og distrikt.


Tilrettelæggelse af ridemærkeprøver – herunder rekvisition af blanketter og indsendelses af disse.


Udarbejdelse af kort beretning, der skal tilsendes formanden senest d. 15. januar vedr. aktiviteter og resultater opnået i sæsonen med henblik på optagelse i formandens beretning.


Tilrettelæggelse af klubaften med relation til rideundervisning og konkurrenceridning.

Udvalget arbejder tæt sammen med berideren, idet denne er forpligtet til at yde fornøden teknisk og faglig assistance ved stævnetilrettelæggelse og – deltagelse.

Alle henvendelser til andre klubber vedr. egne og udenbys stævner skal ske på klubbens officielle brevpapir og skal udfærdiges af sekretæren på udvalgets foranledning. Kopi af alle skrivelser skal forefindes i klubbens varetægt.